Мова освітнього процесу

Згідно зі Статутом Татаринівського НВК мовою викладання навчальних предметів є українська мова.

Іноземна мова, яку вивчають учні 1-9 класів – англійська.

Перелік освітніх компонентів передбачених освітньою програмою і освітні програми

Згідно з  чинним законодавством організовано  освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років.

  1. Реалізація предметного і надпредметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентноздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність).
  2. Забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну… Continue reading

Порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  • Після отримання заяви про випадок булінгу в освітньому закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом закладу.
  • Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.
  • Головою комісії є керівник закладу. До складу комісії входять педагогічні працівники, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.
  • За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення( оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії)
  • З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу ознайомлюються їх виконавці
  • Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію)

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі,… Continue reading

Популярне